نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category
دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
New Price Rs.799.00 INR
1 سال
Transfer Rs.799.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1199.00 INR
1 سال
.net
New Price Rs.1199.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1199.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1199.00 INR
1 سال
.org
New Price Rs.1099.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1099.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1599.00 INR
1 سال
.co.in
New Price Rs.599.00 INR
1 سال
Transfer Rs.599.00 INR
1 سال
Renewal Rs.999.00 INR
1 سال
.in
New Price Rs.699.00 INR
1 سال
Transfer Rs.899.00 INR
1 سال
Renewal Rs.899.00 INR
1 سال
.info
New Price Rs.2000.00 INR
1 سال
Transfer Rs.2000.00 INR
1 سال
Renewal Rs.2500.00 INR
1 سال
.biz
New Price Rs.1799.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1799.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1799.00 INR
1 سال
.us
New Price Rs.1049.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1049.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1049.00 INR
1 سال
.co.uk
New Price Rs.800.00 INR
1 سال
Transfer Rs.800.00 INR
1 سال
Renewal Rs.800.00 INR
1 سال
.mobi
New Price Rs.1505.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1505.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1505.00 INR
1 سال
.in.net
New Price Rs.700.00 INR
1 سال
Transfer Rs.700.00 INR
1 سال
Renewal Rs.999.00 INR
1 سال
.net.in
New Price Rs.599.00 INR
1 سال
Transfer Rs.599.00 INR
1 سال
Renewal Rs.599.00 INR
1 سال
.ws
New Price Rs.3000.00 INR
1 سال
Transfer Rs.3000.00 INR
1 سال
Renewal Rs.3000.00 INR
1 سال
.tv
New Price Rs.3500.00 INR
1 سال
Transfer Rs.3500.00 INR
1 سال
Renewal Rs.3500.00 INR
1 سال
.name
New Price Rs.450.00 INR
1 سال
Transfer Rs.450.00 INR
1 سال
Renewal Rs.450.00 INR
1 سال
.eu
New Price Rs.825.00 INR
1 سال
Transfer Rs.825.00 INR
1 سال
Renewal Rs.925.00 INR
1 سال
.org.in
New Price Rs.599.00 INR
1 سال
Transfer Rs.599.00 INR
1 سال
Renewal Rs.899.00 INR
1 سال
.asia
New Price Rs.1500.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1500.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1500.00 INR
1 سال
.co
New Price Rs.3000.00 INR
1 سال
Transfer Rs.3000.00 INR
1 سال
Renewal Rs.3000.00 INR
1 سال
.com.au
New Price Rs.2400.00 INR
2 سال
Transfer Rs.2400.00 INR
2 سال
Renewal Rs.2400.00 INR
2 سال
.me
New Price Rs.1150.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1150.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1150.00 INR
1 سال
.de
New Price Rs.699.00 INR
1 سال
Transfer Rs.699.00 INR
1 سال
Renewal Rs.699.00 INR
1 سال
.ca
New Price Rs.1460.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1460.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1460.00 INR
1 سال
.ind.in
New Price Rs.549.00 INR
1 سال
Transfer Rs.549.00 INR
1 سال
Renewal Rs.549.00 INR
1 سال
.cc
New Price Rs.1380.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1380.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1380.00 INR
1 سال
.ru
New Price Rs.999.00 INR
1 سال
Transfer Rs.999.00 INR
1 سال
Renewal Rs.999.00 INR
1 سال
.email
New Price Rs.1495.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1495.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1495.00 INR
1 سال
.company
New Price Rs.1495.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1495.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1495.00 INR
1 سال
.expert
New Price Rs.2995.00 INR
1 سال
Transfer Rs.2995.00 INR
1 سال
Renewal Rs.2995.00 INR
1 سال
.guru
New Price Rs.1995.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1995.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1995.00 INR
1 سال
.florist
New Price Rs.1995.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1995.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1995.00 INR
1 سال
.academy
New Price Rs.2995.00 INR
1 سال
Transfer Rs.2995.00 INR
1 سال
Renewal Rs.2995.00 INR
1 سال
.club
New Price Rs.1195.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1195.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1195.00 INR
1 سال
.shiksha
New Price Rs.1795.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1795.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1795.00 INR
1 سال
.xyz
New Price Rs.1400.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1400.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1400.00 INR
1 سال
.online
New Price Rs.4100.00 INR
1 سال
Transfer Rs.4100.00 INR
1 سال
Renewal Rs.4100.00 INR
1 سال
.live
New Price Rs.2600.00 INR
1 سال
Transfer Rs.2600.00 INR
1 سال
Renewal Rs.3000.00 INR
1 سال
.tech
New Price Rs.5000.00 INR
1 سال
Transfer Rs.5000.00 INR
1 سال
Renewal Rs.5000.00 INR
1 سال
.dev
New Price Rs.1500.00 INR
1 سال
Transfer Rs.1500.00 INR
1 سال
Renewal Rs.1500.00 INR
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه
0
domain(s) selected